Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van PVM Makelaardij

Mocht er een opdracht zijn afgesloten met PVM Makelaardij dan gelden de onderstaande voorwaarden en condities:

1. Definities.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder PVM: PVM Makelaardij, gevestigd Schout van Herenthalsplein 29, 5237 TH ’s-Hertogenbosch en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te ’s-Hertogenbosch 17178725; opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan PVM opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden; werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door PVM uit andere hoofde direct verband houdende met de opdracht worden verricht of behoren te worden verricht.

2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die PVM in opdracht verricht en op alle overeenkomsten die PVM met opdrachtgevers sluit.

3. Totstandkoming van opdrachten.

Een opdracht kan mondeling of schriftelijk worden verstrekt. Als bewijs voor een opdracht gelden onder meer een schriftelijke mededeling door opdrachtgever, een schriftelijke ontvangstbevestiging door PVM en, in het geval van een mondelinge opdracht, kennisname door opdrachtgever van het feit dat PVM met de werkzaamheden is begonnen zonder dat opdrachtgever daartegen direct schriftelijk protesteert.

4. Duur van opdrachten.

Een opdracht wordt geacht voor onbepaalde tijd te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dan wel uit de aard van de opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd of voor een bepaald object is verstrekt.

5. Omvang van opdrachten.

Een opdracht is niet strikt beperkt tot de werkzaamheden die bij het verlenen ervan met name zijn genoemd, maar omvat ook al die werkzaamheden waarvan de uitvoering redelijkerwijs in het kader van de opdracht past.

6. Wijze van uitvoering van opdrachten.

PVM bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd.

7. Intellectueel eigendom.

PVM behoudt zich alle rechten voor op producten van de geest die zij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht. Het is opdrachtgever verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PVM die producten te verveelvoudigen, te openbaren, te exploiteren of aan derden ter beschikking te stellen.

8. Betaling.

Betaling van het factuurbedrag dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurbedrag, zonder recht op korting, verrekening of opschorting. Bij gebreke hiervan is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij vanaf de vervaldag de wettelijke rente aan PVM verschuldigd. In het geval dat PVM zich genoodzaakt ziet gerechtelijke of buitengerechtelijke maatregelen te nemen ter incassering van haar vordering, komen alle kosten daarvan voor rekening van de opdrachtgever.

9. Aansprakelijkheid.

De aansprakelijkheid van PVM voor schade, ontstaan door wel of niet toedoen van PVM, is beperkt tot het factuurbedrag.

10. Informatie-disclaimer.

PVM kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste informatie verstrekt in advertenties, brochures, op Internet of in andere media.

11. Reclame.

Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient schriftelijk aan PVM bekend te worden gemaakt binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of de informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aannemelijk maakt dat hij niet eerder van het gebrek op de hoogte kon zijn.

12. Opzegging.

Opdrachtgever en PVM kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen, tenzij anders in de overeenkomst is vastgelegd. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld. De door PVM reeds gemaakte onkosten tot datum van opzegging kunnen aan de opdrachtgever worden gefactureerd.

13. Opschortingsrecht.

PVM is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan de opdrachtgever of aan derden, tot het moment waarop de opdrachtgever heeft voldaan aan al zijn verplichtingen jegens PVM.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

Op alle overeenkomsten tussen PVM en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen PVM en opdrachtgever welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement ‘s-Hertogenbosch, tenzij de wet een andere rechtsgang voorschrijft.